Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MS Fotografie

Op deze pagina vind u de algemene voorwaarden van MS Fotografie. Liever de algemene voorwaarden downloaden? Klik dan hier.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 Definities
Artikel 2 Identiteit van MS Fotografie
Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden
Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst
Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst
Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst
Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten
Artikel 9 Uitzondering Herroepingsrecht fotografische beelden
Artikel 10 Annulering Workshops
Artikel 11 Kosten, honorering en betaling
Artikel 12 Levering
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud
Artikel 14 Aansprakelijkheid
Artikel 15 Overmacht
Artikel 16 Garantie Producten
Artikel 17 Reclame
Artikel 18 Vertrouwelijkheid van gegevens
Artikel 19 Licentie
Artikel 20 Intellectuele eigendom
Artikel 21 Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
Artikel 22 Klachtenregeling
Artikel 23 Wijzigingsbeding
Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1 Definities

 1. MS Fotografie is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het verkopen van fotografische beelden die door MS Fotografie zijn gemaakt, alsmede het verkopen van wanddecoraties en producten waaronder begrepen mokken, onderzetters, kalenders en ansichtkaarten waar de fotografische beelden van MS Fotografie op bedrukt zijn, maar zo goed ook het geven van workshops aan mensen die willen leren fotograferen.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant‘ verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van MS Fotografie.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: MS Fotografie en/of Klant.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst‘ verstaan: de tussen MS Fotografie en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij MS Fotografie zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Producten te leveren en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van MS Fotografie en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.
 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten‘ verstaan: alle door MS Fotografie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het geven van workshops aan mensen die willen leren fotografen, en geleverde Producten alsmede alle andere door MS Fotografie ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Producten’ verstaan: alle door MS Fotografie en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Producten, onder andere inhoudende fotografische beelden die door MS Fotografie gemaakt zijn, alsmede wanddecoraties, mokken, onderzetters, kalenders, ansichtkaarten en alle andere producten waar de fotografische beelden van MS Fotografie op bedrukt zijn en die op de Website worden aangeboden en al dan niet zijn gemaakt door MS Fotografie zelf.
 8. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website‘ verstaan: de Website van MS Fotografie, te raadplegen via https://www.ms-fotografie.nl.

Artikel 2 Identiteit van MS Fotografie

 1. MS Fotografie is bij de KvK geregistreerd onder nummer 61522759 en draagt btw-identificatienummer NL001620868B91. MS Fotografie is gevestigd aan Olympiaweg 4 (3077 AL) te Rotterdam.
 2. MS Fotografie is per e-mail te bereiken via info@ms-fotografie.nl of middels de Website https://www.ms-fotografie.nl en telefonisch op +31 10 2619922.

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van MS Fotografie en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met MS Fotografie overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.
 5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. Klant kan contact opnemen met MS Fotografie via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten of Producten.
 3. Klant kan bestellingen plaatsen op de Website van MS Fotografie. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 4. In overleg met MS Fotografie is het ook mogelijk een bestelling te plaatsen per e-mail. MS Fotografie kan in dat geval een aanbod doen. De Overeenkomst komt dan tot stand door aanvaarding van het aanbod. MS Fotografie zal Klant digitaal een factuur sturen van het te betalen bedrag.
 5. Als MS Fotografie een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. MS Fotografie kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op het aanbod van MS Fotografie dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij MS Fotografie deze schriftelijk bevestigt.
 7. Een bestelling door Klant waaraan geen schriftelijk aanbod vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door MS Fotografie.

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. MS Fotografie zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. MS Fotografie heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat MS Fotografie niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald. De resultaten van de fotoworkshop zijn immers mede afhankelijk van de inspanning die Klanten hieraan leveren.
 3. MS Fotografie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Bij het inschakelen van derden zal MS Fotografie de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door MS Fotografie worden doorbelast aan Klant.
 5. De Overeenkomst kan alleen door MS Fotografie worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan MS Fotografie bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan MS Fotografie aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan MS Fotografie worden verstrekt.
 6. Klant draagt er zorg voor dat MS Fotografie zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 7. Indien voor de uitvoering van Diensten of levering van Producten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant MS Fotografie hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. MS Fotografie dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen MS Fotografie en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.
 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van MS Fotografie op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen MS Fotografie en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. MS Fotografie is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat MS Fotografie goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits MS Fotografie Klant door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.
 2. Voorts is MS Fotografie bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is MS Fotografie gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 8 Herroepingsrecht en retournering Producten

 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).
 2. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Consument gesloten Overeenkomst op afstand. De Zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe.
 3. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.
 4. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval MS Fotografie de Diensten volledig levert binnen de 14 (zegge: veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan MS Fotografie en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.
 5. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten.
 6. Bij een Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Producten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen voor Klant, of een door Klant aangewezen derde die niet de vervoerder is, op de dag waarop hij:
  a. Het Product heeft ontvangen;
  b. Het laatste Product heeft ontvangen indien Klant in eenzelfde bestelling meerdere Producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
  c. De laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van het Product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen; of
  d. Het eerste Product heeft ontvangen bij Overeenkomsten voor regelmatige levering van Producten gedurende een bepaalde periode.
 7. Indien Klant binnen de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gebruikmaakt van het Herroepingsrecht, zal MS Fotografie het gehele door Klant betaalde bedrag inclusief verzendkosten binnen 14 (zegge: veertien) dagen na ontvangst van het Product volledig terugstorten. Indien Klant slechts een deel van de bestelling terugstuurt, is MS Fotografie niet verplicht de verzendkosten terug te storten.
 8. Na de herroepingstermijn is kosteloze retournering slechts mogelijk indien Klant kan bewijzen dat bij de aankomst van de bestelling schade is ontstaan aan het Product die niet door Klant is veroorzaakt. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden, inhoudende dat wanneer het Product binnen 12 (zegge: twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het Product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.
 9. Klant is gedurende de herroepingstermijn als bedoeld in lid 1 van dit Artikel gehouden zorgvuldig om te gaan met het ontvangen Product en de verpakking. Klant zal het Product slechts gebruiken en de verpakking slechts openen voor zover dit nodig is om het Product te inspecteren. Hierbij geldt het uitgangspunt dat Klant het Product niet verder mag inspecteren dan in een fysieke winkel zou gebeuren. Indien Klant besluit het Product te retourneren, en het niet nodig is de verpakking te verwijderen, vraagt MS Fotografie dit dan ook na te laten.
 10. Klant is slechts aansprakelijk voor waardevermindering van het Product indien dit het gevolg is van inspectiehandelingen die verder gaan dan de in lid 8 van dit Artikel genoemde handelswijze.
 11. Klant kan het Product retour sturen via een zelfgekozen postbedrijf. De kosten van retournering komen voor rekening van Klant.
 12. MS Fotografie is verplicht om bij een op afstand gesloten Overeenkomst aan Klant een retourformulier te verstrekken of deze via de Website aan te bieden. Indien Klant de bestelling wenst te retourneren, kan Klant dit kenbaar maken via info@ms-fotografie.nl of via het digitaal contactenformulier op https://www.ms-fotografie.nl/contact/
 13. Indien Klant op elektronische wijze het retourformulier invult of op andere elektronische wijze kenbaar maakt aan MS Fotografie om de Overeenkomst op afstand te ontbinden, dan bevestigt MS Fotografie onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst hiervan.

Artikel 9 Uitzondering Herroepingsrecht fotografische beelden

 1. Ten aanzien van de fotografische beelden is het herroepingsrecht uitgesloten. Zodra de betaling is afgerond wordt het fotografisch werk immers digitaal aan Klant geleverd, waarna het meteen mogelijk is om het fotografisch werk te downloaden.

Artikel 10 Annulering Workshops

 1. De Klant kan de Overeenkomst met betrekking tot de workshops pas annuleren indien de Klant geen herroepingsrecht (meer) heeft.
 2. Het staat Klant vrij om de Overeenkomst te annuleren. Bij annulering is MS Fotografie altijd gerechtigd inschrijfgeld in rekening te brengen. Voorts is MS Fotografie gerechtigd de volgende kosten bij Klant in rekening te brengen:
  a. Bij annulering uiterlijk 8 (zegge: acht) weken voor aanvang van de Diensten worden geen kosten in rekening gebracht.
  b. Bij annulering tussen 4 (zegge: vier) en 8 (zegge: acht) weken voor aanvang van de Diensten wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht.
  c. Bij annulering korter dan 4 (zegge: vier) weken voor aanvang van de Diensten wordt 100% van de totale kosten in rekening gebracht.
 3. Het is mogelijk een vervanger te regelen voor de workshops, mits MS Fotografie hiervan schriftelijk op de hoogte wordt gesteld en hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
 4. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door MS Fotografie.

Artikel 11 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. De bedragen in de Webshop zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld. MS Fotografie zal het rekenen van de verzendkosten duidelijk en tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan Klant vermelden.
 3. MS Fotografie heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 4. Betaling geschiedt via iDEAL, Bancontact, KBC/CBC, Belfius Direct Net, SOFORT Banking, Creditcard, Paypal, Apple Pay of middels een bankoverschrijving.
 5. De factuur dient binnen 14 (zegge: veertien) dagen door Klant te zijn voldaan.
 6. De verzendkosten verschillen per product, per materiaal en per toegestuurd land. De verzendkosten worden altijd alvorens de bestelling kan worden betaald, uitgerekend en vermeld bij de bestelling als ‘verzendkosten’ op de Website.
 7. Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan MS Fotografie mede te delen.
 8. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 9. Indien MS Fotografie besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 11.8 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 10. Indien Partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden wordt met de omvang en de reikwijdte van het door Klant gewenste gebruik van het werk.
 11. Indien Klant in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 12 Levering

 1. Op het moment dat de bestelling door MS Fotografie is ontvangen, stuurt MS Fotografie de Producten met inachtneming van de levertermijn zo snel mogelijk toe naar het adres dat Klant aan MS Fotografie kenbaar heeft gemaakt. De levertermijn van MS Fotografie binnen Nederland en België is in beginsel 2 (zegge: twee) à 4 (zegge: vier) werkdagen. De levertijd van MS Fotografie binnen Europa is in beginsel 30 (zegge: dertig) dagen.
 2. Indien MS Fotografie de Producten niet binnen de overeengekomen levertermijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan zo snel mogelijk in kennis. MS Fotografie is gerechtigd om in onderling overleg met Klant een nieuwe leverdatum overeen te komen, mits Klant hiermee akkoord gaat.
 3. De Producten zijn voor risico van de koper vanaf het moment dat de Producten bij Klant door MS Fotografie of een door hem aangewezen vervoerder op het opgegeven afleveradres zijn bezorgd.
 4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt verzending plaats vanuit Rotterdam.
 5. MS Fotografie bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. MS Fotografie kan ervoor kiezen om de Producten via PostNL, DHL, DPD, GLS of een andere postbezorger te laten bezorgen, maar kan ook kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen.
 6. Indien de Producten na het verstrijken van de levertijd voor Klant beschikbaar zijn maar niet door hem worden afgenomen, worden de Producten te zijner beschikking opgeslagen voor zijn risico en op zijn kosten, ongeacht de reden van niet-afneming.
 7. Indien het afgeleverde Product wezenlijk niet beantwoordt aan de Overeenkomst of ingeval een Product kwijtraakt of beschadigd wordt ontvangen, dan wordt gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg. Klant heeft in een dergelijk geval jegens MS Fotografie het recht om:
  i. Aflevering van het ontbrekende onderdeel of Product te eisen;
  ii. Herstel van het afgeleverde Product te eisen, mits MS Fotografie hieraan redelijkerwijs kan voldoen;
  iii. Vervanging van het Product te eisen, tenzij de afwijking van de Overeenkomst te gering is om dit te rechtvaardigen, dan wel het Product na het tijdstip dat Klant redelijkerwijs met ontbinding van de Overeenkomst rekening moest houden, teniet of achteruit is gegaan doordat Klant niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van het Product heeft gezorgd;
  iv. De Overeenkomst te ontbinden, tenzij de afwijking van de Overeenkomst gezien haar geringe betekenis ontbinding niet rechtvaardigt; of
  v. De prijs te verminderen in evenredigheid met de mate van afwijking van de Overeenkomst.
 8. De rechten uit lid 7 onder iv en v van dit Artikel ontstaan pas indien herstel en vervanging van de afgeleverde Producten onmogelijk is of van MS Fotografie niet gevergd kan worden, dan wel indien MS Fotografie tekort is geschoten om zijn verplichtingen tot herstel of vervanging van de afgeleverde Producten binnen een redelijke termijn na te komen.
 9. Indien Klant vervanging van het Product eist, zoals bedoeld in lid 7 onder iii van dit Artikel, en het bestelde Product niet meer leverbaar is, is MS Fotografie gerechtigd om aan Klant een soortgelijk Product van dezelfde of soortgelijke kwaliteit te leveren.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle goederen geleverd door MS Fotografie blijven in het eigendom van MS Fotografie, voor zolang deze goederen niet of niet helemaal zijn afbetaald.
 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van MS Fotografie door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt MS Fotografie zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Klant nog aan MS Fotografie verschuldigd is of zal zijn. Klant dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van MS Fotografie te vestigen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

 1. Dit Artikel is slechts van toepassing op een met de Zakelijke Klant gesloten Overeenkomst.
 2. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. MS Fotografie is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 3. De levertermijn als genoemd in artikel 12.1 kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is MS Fotografie nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is MS Fotografie enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 4. MS Fotografie is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van MS Fotografie, verleent Klant de bevoegdheid aan MS Fotografie om, als een door MS Fotografie ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden.
 5. Ten aanzien van de verleende Diensten van MS Fotografie geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. MS Fotografie kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten.
 6. MS Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade toegebracht aan de Producten tijdens het transport, overeenkomstig artikel 12 lid 4 van deze Algemene voorwaarden.
 7. MS Fotografie is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 8. MS Fotografie is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 9. MS Fotografie is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 15.
 10. Klant vrijwaart MS Fotografie voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
 11. Indien MS Fotografie aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van MS Fotografie met betrekking tot haar Diensten.
 12. De aansprakelijkheid van MS Fotografie is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien MS Fotografie niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.
 13. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MS Fotografie.
 14. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 15 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van MS Fotografie, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) MS Fotografie zelf of een derde, tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid, van abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van MS Fotografie, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal MS Fotografie overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die MS Fotografie heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 16 Garantie Producten

 1. MS Fotografie biedt een garantie voor de door haar geleverde Producten tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt in dat MS Fotografie de fouten naar haar beste vermogen zal herstellen en indien nodig kosteloos vervangen. Gebreken dienen schriftelijk bij MS Fotografie te worden gemeld.
 2. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, ondeskundig, onzorgvuldig gebruik, gebruik voor andere dan normale doeleinden of van buiten komende oorzaken, waaronder begrepen maar niet uitsluitend brand- of waterschade.
 3. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de Producten door derden zijn gewijzigd of worden onderhouden.
 4. De periode van garantie is 3 (zegge: drie) maanden vanaf het tijdstip van aflevering, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien MS Fotografie herstelwerkzaamheden uitvoert die buiten het in dit Artikel genoemde kader vallen, komen de kosten volgens de wet voor rekening van MS Fotografie.
 6. Het in de Algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 17 Reclame

 1. Klant is gehouden het geleverde Product op het moment van aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn, te inspecteren of te doen inspecteren. Daarbij behoort Klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.
 2. Fouten of onjuistheden die bij een eerste inspectie geconstateerd kunnen worden, in acht nemende de eisen van redelijkheid en billijkheid, dienen binnen 14 (veertien) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk aan MS Fotografie te worden gemeld, met overhandiging van het aankoopbewijs, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
 3. Overige klachten, waaronder begrepen klachten die niet bij een eerste inspectie geconstateerd konden worden, dienen uiterlijk binnen één maand schriftelijk te worden gemeld bij MS Fotografie overeenkomstig het bepaalde in lid 2 van dit Artikel. Hierbij geldt voor Klant een wettelijk bewijsvermoeden die inhoudt dat wanneer het Product binnen 12 (twaalf) maanden na ontvangst afwijkt van de Overeenkomst, wordt vermoed dat het product bij aflevering niet aan de Overeenkomst heeft beantwoord.

Artikel 18 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. MS Fotografie kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 19 Licentie

 1. Toestemming voor gebruik van een Fotografisch beeld door Klant wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
 2. Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
 3. Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen en valt niet onder het in artikel 15.2 genoemde exploitatierecht.
 4. Het is Klant niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
 5. Tenzij anders overeengekomen, is Klant niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

 1. MS Fotografie behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Elke gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van MS Fotografie.
 3. Bij inbreuk komt MS Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door MS Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle direct en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijk een buitengerechtelijke kosten).
 4. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan MS Fotografie van gegevens. Klant zal MS Fotografie vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 21 Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

 1. De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
 2. De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Auteurswet in acht.
 3. Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

Artikel 22 Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan info@ms-fotografie.nl of telefonisch te melden via +31 10 2619922. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (zegge: vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door MS Fotografie in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 2. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Artikel 23 Wijzigingsbeding

 1. MS Fotografie behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. MS Fotografie zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.
 2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst.
 3. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat MS Fotografie Diensten of Producten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.

Artikel 24 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen MS Fotografie en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen MS Fotografie en Consument mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft.
 3. Alle geschillen die tussen MS Fotografie en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Rotterdam met zittingsplaats Rotterdam.